13 oktober 2012

Från lärarcentrerat till skolutvecklande


Skolor idag har byggt upp en struktur med hjälp av datorer och annan IT-utrustning under en ganska lång tid. Hur vi ska integrera IKT i enlighet med Lgr 11 borde alltså vara en bra bit på väg. Många lärare har mycket bättre IKT-kompetens nu än för flera år sen. IKT används idag också i skolans administration och utvärdering, genom lärplattformar och intranät.
Ändå är IKT inte riktigt integrerat i den dagliga undervisningen, vilket är intressant eftersom Läroplanen är så tydlig med att den ska vara det.

Många lärare arbetar fortfarande utifrån att just de själva är i centrum och de kan därför inte integrera de digitala verktygen i det dagliga arbetet på ett bra sätt. Eller för att uttrycka mig lite annorlunda: Många lärare använder fortfarande IT för att stödja eller komplettera gamla invanda undervisningsmetoder, men de är likväl fast i det traditionella där läraren står i centrum. Ibland används IKT för att stärka redan grundlagda kunskaper. PP-presentationer och smartboards används som en lite mer avancerad OH-projektor eller filmduk. Istället för att dela ut trycka blåstenciler läggs materialet in i datorn för att eleverna ska ta del av det där. Allt det fungerar bra… för att stärka de lärarstyrda kunskaperna.
Men den viktiga frågan är om IKT  på så sätt medför en förändring i elevernas sätt att lära. Om inte läraren gör en mental flipp och reflekterar över sitt pedagogiska förhållningssätt till digitala verktyg så används fortfaran de gamla metoderna för att undervisa med nya verktyg. Eller än värre, dålig undervisning kan maskeras som bra pedagogik eftersom det sätts under rubriken IKT. All undervisning blir inte bra endast för att man använder sig av datorer och digitala verktyg och alla vet vi att det är kunskapsinlärning som är den kärna vi är ute efter, inte undervisningen i sig.

Vi bygger gärna upp det tekniska, eftersom det visar upp en modern fasad, men vad händer när vi ska knyta an till Läroplanen? Det vi vill med IKT är att underlätta för eleverna att klara av kunskapsförmågorna. Om vi har en annan plan än så kommer det inte att resultera i något vettigt. Det ska vara Läroplanen som driver användandet av digitala verktyg, istället för att vi försöker anpassa Läroplanen efter de digitala verktygen. På samma sätt ska inte heller eleverna passa in i den teknik vi erbjuder utan även här ska vi tänka tvärs om och hjälpa till så att tekniken anpassas till elevernas behov. Fokus behöver vara på hur digitala verktyg kan förändra kunskapsinlärningen.
Om IKT inte är ett verktyg för att eleverna ska nå upp till kunskapskraven i Lgr 11 finns det inte heller någon anledning att vi ska använda oss av IKT. IKT är ett sätt att uppnå Läroplanens mål genom att lättare kunna erbjuda en inlärningsmiljö som utgår från eleven istället för läraren. IKT får inte enbart bli en yttre förändring som egentligen inte förändrar lärandet och undervisningen. Att det inte blir så är ett ansvar som skolledaren har.

Skolledarskap är viktig för att kunna genomföra IKT på ett bra sätt. Hen bör ge visioner och mål, samt visa på utvecklingsinitiativ för att åstadkomma pedagogiska förändringar. Även om vissa rektorer stödjer IKT-användandet så har inte alla en vision och strategi för hur IKT ska användas i undervisningen. En skolledare behöver ge stöd och resurser men hen måste också ha en strategi och kunskap om IKT och de förändringar som det leder till.
Om det inte finns tillräcklig med stöd och visioner från skolledaren kommer inte heller läraren vidare i sin IKT-utveckling. För det mesta är det någon eller några få lärare som får bli ansvariga för alla IKT-relaterade uppgifter. Dessa lärare måste få möjlighet att utveckla sina pedagogiska tankar kring IKT utifrån Läroplanen med rektors stöd istället för att man fastnar i utläggningar om vilken sorts avancerad teknik som skolan ska investera i.
Men en bra IKT-användning kan inte heller införas bara genom att en enda eller några enstaka lärare engagerar sig om vi ska kunna förändra skolan i grunden. Där är skolledarens roll viktig för att faktiskt ställa krav på lärarnas användning eller icke-användning av IKT i under visningen. Skolan är jämförelsevis långsammare än vanliga företag när det gäller att genomföra förändringar. Det är viktigt att skolledare blir mer flexibla och beredda att genomföra snabba förändringar än vad som nu är fallet i skolan.
Bra ledarskap behövs för att en förändring enligt Läroplanen med hjälp av IKT ska kunna ske.

Vi lärare behöver också ta oss en rejäl titt på hur vi ser på skolutveckling. Vi behöver ändra vårt sätt att interagera, våra attityder mot nya undervisningssätt och cementerade övertygelser. Vi behöver gå från att arbeta isolerade och tysta till att samarbeta, vara öppna inför andra synsätt och att skapa nya inlärningssituationer tillsammans med andra. Och då menar jag även i ett större perspektiv än bara på den egna skolan. På så sätt kan också lärarna bli drivande inom skolutvecklingen och bli deltagare i beslutsprocessen istället för att vara ”offer” för den

För att göra en kortfattad sammanfattning så är en framgångsrik användningen av IKT beroende av att vi lutar oss mot Lgr 11. Skolledarens roll är viktig för att leda och pressa på skolutvecklingen inte bara med hjälp av teknisk utrustning. Slutligen så behöver lärarna själva ta kommandot för att skifta fokus från lärarcentrerad undervisningen till en undervisning på elevernas villkor. Framför allt kan vi själva ta ett ansvar för att sluta vara längst ner på beslutsstegen och istället bli de (som med hjälp av skolledarna) driver skolutvecklingen.


1 kommentarer :

  1. Framtidens lärare är en person som kombinerar innehåll, pedagogik och teknik.

    SvaraRadera