20 april 2015

Tankar om digital pedagogik

Det sätt IKT används på lektionerna påverkas av lärarnas kunskap om sitt ämne och hur digitala verktyg kan användas i det sammanhanget. Vissa lärare väljer digitala verktyg utifrån det ämne de undervisar i, medan andra använder digitalt för att låta eleverna presentera sina arbeten på ett nytt sätt, utan att det i sig egentligen har en direkt koppling till ämnet. När läraren använder sin kunskap om både ämnet och förståelsen för hur eleverna närmar sig ämnesinnehållet med hjälp av IKT, har själva användandet en bättre effekt på elevernas kunskapsinlärning. Om vi låter eleverna utmana sig själva genom att tänka och dessutom ifrågasätta sin egen förståelse på olika sätt med hjälp av digitala verktyg kan vi få ännu bättre resultat.

Lärarens egna tankar kring pedagogisk är viktiga för att hitta rätt sätt att undervisa på. Särskilt när vi lägger in det digitala perspektivet. Den pedagogik som lärare använder med digitala verktyg kan variera väldigt stort. Somliga gör små förbättringar genom att använda i stort sett traditionella pedagogik, och andra gör större förändringar. Det senare innebär ofta att de förändrar hela sin inställning till undervisning överhuvud taget. Vi lärare behöver därför bättre kunskaper om IKT för att kunna göra bra val bland alla det de digitala verktyg, appar och program som finns. Det är också viktigt att lärare vet hur de ska få in digitala verktyg på ett naturligt sätt i undervisningen. För att klara det behövs det helt enkelt nya sätt att undervisa på.

Det är viktigt att som lärare utmana elevernas förståelse och tänkande. Egentligen är det inte vara annorlunda när vi använder IKT (men ändå blir det ofta så). Kanske för att de digitala verktygen plötsligt får huvudrollen istället för pedagogiken. Det är lärarens ämneskompetens och förmåga att organisera klassrumsarbetet med hjälp av digitala verktyg som är avgörande.
Trots att lärare ofta känner sig begränsade av tillgången på digitala resurser finns det många lärare som klarar av att förbättra undervisningen med hjälp av IKT i alla fall. Men frågan är om lärare över lag har tillräckligt med kunskap för att arbeta effektivt med digitala verktyg i undervisningen. Om så inte är fallet så innebär det också att eleverna inte ges alla de möjligheter till kunskapsinlärning som IKT kan ge.
Lärarna kan känna sig säkra i de verktyg de själva väljer ut. Men det innebär att det kanske bara blir några istället för en större mängd och att de trots allt inte för pedagogiken till en annan nivå. Att lärare inte känner sig bekväma med att använda många sätt att undervisa med digitala verktyg kan vara dels för att det tar tid att lära sig, men också eftersom de inte är säkra på hur det ena eller andra ska användas i undervisningen om den är fast i gamla spår. Är läraren alltför fast i sin traditionella undervisning kommer hen helt enkelt inte vidare med fler verktyg eftersom kopplingen mellan pedagogik och digitala verktyg inte riktigt faller på plats.

Användningen av IKT påverkar inte undervisningen särskilt mycket om läraren inte klarar av att använda digitala verktyg på ett bra sätt. Då blir det bara ett extra moment som ska göras istället för att vara något som istället ökar elevernas kunskapsinlärning. Frågan är om lärare mest använder IKT för att lägga till något eller om de bara förbättrar sin redan befintliga pedagogik och om det i så fall alls tillför något extra.

Lärare behöver förstå sambandet mellan en rad IKT och de kunskaper och färdigheter som eleverna ska nå inom ämnet. Det innebär att använda sin ämneskompetens för att välja bra digitala verktyg som hjälper eleverna att klara kunskapskraven. Där behövs en medvetenhet om möjligheterna med digitala verktyg och hur de kan utveckla elevernas tänkande och kunskapsinhämtande. Genom att utveckla sin kunskap om IKT, framförallt via praktisk användning av många olika program eller genom att låta eleverna göra mer än att enbart trycka på appar, kan också pedagogiken utvecklas. Det är viktigt att förstå, (verkligen förstå) att IKT förändrar de sätt som vi ser på kunskap och hur eleverna kan nå kunskapskraven. Då måste äraren veta hur och när IKT kan förbättra en lektion på ett sätt som ger eleverna större förståelse och dessutom tränar deras förmåga till att analysera och reflektera.

De flesta lärare, även de som kan en hel del om digitala verktyg, vill lära sig mer. De vill bli bättre på att undervisa och hjälpa eleverna på vägen till ett bättre lärande. Det betyder att vi måste få mer stöd för att fortbilda lärare inom digital pedagogik och de sätt som det påverkar elevernas kunskapsinlärning. Det behövs tid och möjlighet att utveckla en nytt sätt att se på den egna undervisning. Inte tid som i "det är okej om det tar några år" utan tid som i
Det är dags att ge lärarna den tiden nu.


Som av en händelse dök ett blogginlägg upp i mitt flöde:
Checklist: Selecting Technology for Learning. Den tycker jag passar in här för fortsatt läsning.

Learn, CC (BY) GotCredit 

0 kommentarer :

Skicka en kommentar