10 juli 2012

Flip Your Classroom - Boken


"Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day” är en bok skriven av "flip class"-pionjärerna Jonathan Bergman och Aaron Sams. Bokförfattarna är föregångare av den pedagogiska modell som kallas för flippa klassrummet ("flipped classroom"). Modellen går i stora drag ut på att man vänder (flippar) på det traditionella arbetssättet i skolan och istället för att ha genomgångar i skolan och färdighetsträning som läxa så gör man tvärs om. Klassrumstiden kan på så sätt användas mer effektivt och ge ett bättre individuellt stöd till varje elev.

Jonathan Bergman och Aaron Sams inleder boken med en mycket rak och ärlig beskrivning av de erfarenheter som de har gjort sen de började flippa sina klassrum. Senare kommer de in på "the Flipped-Mastery Model", vilket är en utveckling av det första. 

Bokens syfte är att entusiasmera pedagoger inför det flippade klassrummet. Själva använder författarna egenhändigt gjorda filmer för att flippa, men just vilket redskap som pedagogen väljer att använda är inte det viktigaste. Genom att flippa kan eleverna gå genom materialet hemma i sin egen takt. De kan se filmerna så många gånger de vill (pausa, spola tillbaka eller framåt). Det här innebär att tiden i klassrummet kan pedagogen ägna mer till eleverna, hjälpa till med frågor som de har och hjälpa dem vidare. De gäller både elever som behöver extra hjälp och elever som vill komma vidare uppåt. Pedagogen får också en bättre insikt i vad eleverna har svårt med i just ett visst moment och kan stödja eleven enskilt eller i grupp. Bergmann och Sams beskriver hur pedagogen kan utveckla ett fungerande system som har positiva effekter på resultaten för eleverna och som kan ge ett djup i inlärningsförmågan.

Författarna upptäckte att modellen hade fler möjligheter än de från början hade trott. Bland annat tar de upp ett exempel med elever som "leker skola" och som lär sig enbart det som skolan förväntar sig att de ska lära sig och också vet precis vad de ska ge pedagogen för svar (respons). Men de elever som "leker skola" har egentligen inte lärt på djupet och kan inte utveckla eller diskutera sin kunskap. Det vi kallar för entreprenörskap skulle med andra ord vara svårt för de här eleverna.
Modellen ger också utrymme för de tysta eleverna. Den tysta eleven kan genom det flippade klassrummet få mer uppmärksamhet eftersom pedagogen har tid för mer individuell interaktion.
För de elever som alltid har en aktiv fritid, de som har varit lediga eller av någon annan anledning har missat lektioner och därmed missat material, ges möjlighet att i sin egen takt arbeta i förväg eller ta igen genomgångar efteråt.

Boken ger tips på digitala verktyg, hur du kan börja göra filmer till dina elever och hur tiden i klassrummet kan organiseras och användas. Författarna ger också exempel på olika sätt att flippa i ett flertal ämnen, allt från språk till idrott.
Det förklaras också hur modellen påverkar elever, föräldrar och andra pedagoger som kommer i kontakt med modellen och hur pedagogen kan genomföra den flippade modellen med positivt stöd från ledningen.

Den här boken är inte tänkt som en färdig metod som pedagogen kan applicera på sin undervisning. Boken är en uppmuntran till pedagoger att använda sin egen metodik. En lärstil som passar dem själva och som de genom flippamodellen kan utveckla och som förhoppningsvis ger positiva erfarenheter. Dessutom är det inte säkert så att alla moment inom ett ämne passar lika bra att flippa. Författarna rekommenderar att börja enkelt. Det är inget självändamål att flippa all undervisning i ett slag. Istället bör pedagogen ge flippamodellen tid så att det kan byggas in den i den egna undervisningen och byggas upp genom egna erfarenheter. Bergmann och Sams uppmuntrar också utbyte av erfarenheter med andra pedagoger och därmed ge möjligheter av att lära av varandra.

Förutom att ta upp det grundläggande av det flippade klassrummet så tar författarna även upp "the Flipped Mastery modell" och i stor utsträckning diskuterar de vilka utmaningar som det medför. "The Mastery Modell" innebär en djupare nivå av den flippade klassrumsmodellen. Det betyder att elever lär i sin egen takt, individuellt eller i grupp, pedagogerna använder sig av ett formativt förhållningssätt, vilket ger eleverna delaktighet, samtidigt som det synliggör kunskapsinlärningen för dem.

Sammanfattningsvis är boken en beskrivning av två entusiastiska experter som, genom sina positiva erfarenheter, vill dela med sig till andra kolleger för att ge dem samma glädje i flippandet.
Ett viktigt budskap i boken är att ett flippat lärarande inte innebär en enklare undervisning eftersom det fortfarande ställer stora krav på hur läraren arbetar tillsammans med sina elever i klassrummet. En av de viktiga saker som läraren behöver göra är att våga släppa ansvaret för kunskapsinlärningen till eleverna. Att flippa är inte den optimala lösningen på alla problem i skolan. Författarna visar också på en del problem som de har kämpat med och de arbetar ständigt och fortfarande med förbättringar. Pedagogen bör hela tiden hålla i minnet vad som är bäst för de egna eleverna. Det flippade klassrummet ger inte per automatik bra lektioner och bra kunskapsinlärning. Pedagogen är fortfarande viktigast!


Om du är intresserad av boken så kan du köpa den i traditionell bokform från Adlibris här eller ladda ner den via Amazon till Kindle här.0 kommentarer :

Skicka en kommentar